Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının Kitabxanası

 

Azərbaycan dilində olan kitablar

Səhifə 1

1       Abbasov Abdulla. Üzeyir Hacıbəyovun sənətkarlığı. Gənclik, Bakı, 1976.

2       Abbasov Abdulla. Üzeyir Hacıbəyovun sənətkarlığı. Gənclik, Bakı, 1976.

3       Abbasov Akif. Atatürk. Bakı, AzATAM, 2007.

4       Abdulla Kamal. Unutmağa kimsə yox. Bakı, 1995.

5       Abdullayev Nadir. Ədəbi tələffüz və intonasiyanın mənimsədilməsində texniki vasitələrdən istifadə. Maarif, Bakı, 1977.

6       Abdullayeva Səadət. Azərbaycan calq çalğı alətləri. Adiloğlu, Bakı. 2002.

7       Abdullayeva Zemfira. Ecazkar sənətkar. Bakı, Çinar-Çap, 2007.

8       Adil. Leyla Bədirbəyli. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

9       Ağababayev Odtəkin İsgəndəroviç. 2009.

10      Ağayev Hası. Barmaqların möcüzəsi. Bakı, Azərbaycan, 1993.

11      Ağayev Ramiz. Müasir Azərbaycan xalq teatrları. Yazıçı, Bakı, 1979.

12      Ağayeva Kəmalə, Məhsəti. Yazısı, Bakı, 2001.

13      Allahverdiyev Mahmud. Azərbaycan xalq teatrı tarixi (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Maarif, Bakı, 1978.

14      Allahverdiyev Mahmud. Mirzağa Əliyev. İşıq, Bakı, 1988.

15      Allahverdiyev Mahmud. Müasir teatrda ənənə və novatorluq məsələləri. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı. 1974.

16      Altaylı Seyfettin. Azərbaycan türkcesi sözlüyü. I cild. İstambul, 1994.

17      Altaylı Seyfettin. Azərbaycan türkcesi sözlüyü. II cild. İstambul, 1994.

18      Amaliya Pənahova. Aktyor yaradıcılığında obrazın yaranma porsesində ifaçının ikinci plan duyumu və onun təcəssüm vasitələri. Şirvannəşr, Bakı, 2007.

19      Aslanov Mir Abbas. Üzeyir Hacıbəyov – jurnalist. Azərbaycan, Bakı, 1985.

20      Aslanov Mirabbas. Üzeyir Hacıbəyov (gənclik illəri). Gənclik, Bakı, 1977.

21      Aşurbəyli Sara xanım. Bakı şəhərinin tarixi. Bakı, 2009.

22      Aşurbəyli Sara xanım. Orta əsrlər dövrü. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1998.

23      Atakişiyev Rafiq. Dialoqlar, monoloqlar, portret cizgiləri. Bakı, 1997.

24      Axundov Səttar. Məhəbbət nişanəsi. Azərnəşr, Bakı, 1964.

25      Azad Şükürov. "Mənim sənət yollarım". Bakı. "Təhsil". 2019.

26      Azərbaycan Dövlət Akademik Mili Dramm Teatrının foto-salnaməsi (1873-1950). I kitab. Letterpress. Baku, 2010.

27      Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının foto-salnaməsi (1951-2010). II kitab. Letterpress. Bakı, 2010.

28      Azərbaycan Dövlət Film Fondu. IV kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

29      Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. V kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

30      Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı. I kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

31      Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. II kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

32      Azərbaycan kitabı (biblioqrafiya). 3 cilddə. II cild (1920-1940). Yazıçı, Bakı, 1982.

33      Azərbaycan kitabı. Biblioqrafiya. 3 cilddə. II cild (1920-1940). Yazıçı. Bakı, 1982.

 

Səhifə 2

34      Azərbaycan müəllimlərinin qurultayları I-XII. Çaşıoğlu, Bakı, 2008.

35      Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı. Şərqdən Şərqə. Xalq rəssamı Altay Hacıyev, xalq rəssamı Arif Hüseynov, xalq rəssamı Rafis İsmayılov, əməkdar rəssam Nüsrət Hacıyev.

36      Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə. Bakı, 1976. ASE Baş redaksiyası.

37      Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə. Bakı, 1976. ASE baş redaksiyası.

38      Azərbaycan Xalça Muzeyi. /Azərbaycan Xalça Muzeyinin  50 illiyinə həsr olunur./ Bakı. 2017.

39      Azərbaycan xalq musiqisi (oçerklər). Elm, Bakı, 1981.

40      Bayciyev Mar. Duel. Bakı, Mütərcim, 2004.

41      Bədəlbəyli Ə. Qurban Primov. Azərnəşr, Bakı, 1955.

42      Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Elm, Bakı, 1959.

43      Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Elm, Bakı, 1969.

44      Bədəlbəyli Əfrasiyab. Qız qalası. Proloqlu və epiloqlu 3 pərdəli balet. İşıq, Bakı, 1981.

45      Bədəlbəyli Əfrasiyab. Qurban Primov. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1955.

46      Bədəlova Sevil. Hacıağa Nəzərov. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

47      Bəhmənli Vaqif. Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən! Azərbaycan şairlərinin Heydər Əliyevə həsr olunmuş şeirləri. Bakı, 2008.

48      Biz və karikatura. Hafiz Nəsiroğlunun fərdi sərgisi. Bakı, 2006.

49      Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələr. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

50      Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. Azəbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

51      Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

52      Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. Bakı, 2007.

53      Cabir Səfərov. Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1971.

54      Cahangirov Cahangir. Azad. Bakı, 1957.

55      Cəfərov C. Azərbaycan teatrı (1873-1973). Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

56      Cəfərov Cəfər. Dramaturgiya və teatr. I cild. Bakı Dövlət Nəşriyyatı, 1968.

57      Cəfərov Cəfər. Dramaturgiya və teatr. II cild. Bakı Dövlət Nəşriyyatı, 1968.

58      Cəfərov Cəfər. İsmayıl Hidayətzadə. Çaşıoğlu, Bakı, 2005.

59      Cəfərov Məmmədcəfər. Estetik zövq haqqında. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1965.

60      Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili (Leksika). (Azərbaycan məktəbi üçün dərslik). Maarif, Bakı, 1970.

61      Çingiz Ələsgərli. Pyeslər. «Vektor» nəşrlər evi. Bakı, 2006.

62      Əbdülqasımov Vaqif. Azərbaycan tarı. İşıq, Bakı, 1989.

63      Əfəndi Rasim. Azərbaycan Dekorativ-tətbiqi sənəti. Bakı, 1998.

64      Əfəndi Rasim. Rəssam-artist Aydın Rəcəbov. Bakı, 2005.

65      Əfəndiyev İlyas. Şeirə sığmayan ömür. Az.R.M və T.N., Bakı, 2010.

66      Əfəndiyev Rasim. Səttar Bəhlulzadə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1958.

 

Səhifə 3

67      Əhmədli Xatirə. Sərvər Qəniyev – böyük insan, böyük sənətkar, böyük dost (kitab-albom). Çaşıoğlu, Bakı, 2003.

68      Əli Sultanlı. Məqalələr. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1971.

69      Əlibəyli Bəsti. Sönməyən ulduzlar. Bakı, 2009, Şərq-Qərb.

70      Əlioğlu Yaqub. Özlərini sənətdə görənlər. Bakı, İşıq, 1998.

71      Əlioğlu Yaqub. Rejissorlarla üz-üzə… Bakı, Araz, 1999.

72      Əlioğlu Yaqub. Səhnə rampasının sehri (məqalələr, resenziyalar, portret cizgiləri). Bakı, İşıq, 1997.

73      Əlioğlu Yaqub. Sənət çevrəsinin sakinləri. Nasir, Bakı, 2002.

74      Əlioğlu Yaqub. Sənətdə izi oanlar. Nasir, Bakı, 2000.

75      Əlioğlu Yaqub. Şuşa Teatrı. Nasir, Bakı, 2001.

76      Əlisaoğlu Qənimət. Ömrün zirvəsi (İbrahim Həmzəyev və Zəroş Həmzəyeva haqqında). Bakı, Araz, 2000.

77      Əlişoğlu Qardaş. Kod əhvalatı. Bakı, 2003.

78      Əliyev Z. Famil Əliyev. Monoqrafiya. İşıq, 1986.

79      Əliyev Ziyadxan. Sənəin Məcnunu. Bakı, Aspoliqraf, 2009.

80      Əlizadə M. Hekayələr. Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1961.

81      Əlizadə Məryəm. Teatr: seyr və sehr… (milli teatr proesi problemləri). Elm, Bakı, 1998.

82      Əlizadə Məryəm. Yubiley dissertasiyası. Sevincin sinonimi (Afaq Bəşirqızının yaradıcılığı). Çaşıoğlu, Bakı, 2006.

83      Əlizadə Q. Memarlıq nəzəriyyəsi və Azərbaycanda tikinti təcrübəsi. Maarif, Bakı, 1986.

84      Əlizadə Rəhman. Pyeslər. Adiloğlu, Bakı, 2009.

85      Eminov Allahverdi. Baba Mirzəyevin musiqi fəlsəfəsi. Bakı, Mütərcim, 2007.

86      Əmirli Əli. 15 pyes. Öndər nəşr., 2006.

87      Əmirov F. Musiqi düşüncələri. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1971.

88      Əmirov F. Musiqi səhifələri. İşıq, Bakı, 1978.

89      Əsədullayev Arif.İnstrumental muğam. Adiloğlu nəşriyyatı, Bakı, 2009.

90      Esenova Touşan. Ali təhsilli arvad. Bakı, Mütərcim, 2004.

91      Əsgərov Məmmədəli. Natiqlik sənətinin əsasları (dərs vəsaiti). Maarif, Bakı, 1975.

92      Əşrəf Səid İbrahim. Rəqqasə Əminə Dilbazi. Bakı, 2000.

93      Əyyub. Pyeslər. Uşaq və gənclər ədəbiyyatı nəşr., Bakı, 1950.

94      Əzimzadə Yusif. Anacan. Azərnəşr, Bakı, 1963.

95      Əzizbəyova P.A. Azərbaycan milli geyimləri. Moskva, İskusstvo, 1972.

96      Əzizbəyova P.Ə. Azərbaycan tikmələri. Moskva, İskusstvo, 1970.

97      Fatma Həsən qızı. Məhluqə Sadıqova. İşıq, Bakı, 1981.

98      Fazil Rəhmanzadə. "Rəşid var olan yerdə". Bakı. 2018.

99      Fərəcov Ə. İzahlı dilçilik lüğəti. Maarif, Bakı, 1969.

 

Səhifə 4

100     Fonvizin D.İ. Nadan övlad. Gənclik, Bakı, 1973.

101     Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət. Azərbaycan, Bakı, 2001.

102     Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət. Azərbaycan. Bakı, 2001.

103     Hacıbabayev Atababa. İki cəbhənin əsgərəri. İşıq, Bakı, 1988.

104     Hacıbabayev Atababa. İki cəbhənin əsgərləri. İşıq, Bakı, 1988.

105     Hacıbabayev Atababa., Məmmədli Qulam. Səhnə andı. H.Ərəblinski haqqında xatirələr. Bakı, Yazıçı, 1982.

106     Hacıbəyov Üzeyir. Əsərləri. I cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı. Bakı, 1964.

107     Hacıbəyov Üzeyir. Əsərləri. III cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, Bakı, 1968.

108     Hacıbəyov Üzeyir. Əsərləri. IV cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı. Bakı, 1968.

109     Hacıbəyov Üzeyir. Ordan-burdan. Yazıçı, 1981.

110     Hacıbəyov Üzeyir. Ordan-burdan. Yazıçı, Bakı, 1981.

111     Hacıbəyov Üzeyir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Yazıçı, 1985.

112     Hacıyev Paşa. Kamil Nəcəfzadə. İşıq, Bakı, 1981.

113     Hacıyev Paşa. Nəcəfqulu İsmayılov. İşıq, Bakı, 1979.

114     Hacızadə Bayram. Müasir Azərbaycan karikaturası. Şərq-Qərb mətbəəsi, 2007.

115     Haqverdiyev Telman. Abidələr tarixin sirdaşıdır. Gənclik, Bakı, 1982.

116     Həmzəyeva Zəroş. Nəqşi-cahan (şeirlər). Qorqud, 1997.

117     Həmzəyeva Zəroş. Nəqşi-cahan (şeirlər). Qorqud, 1999.

118     Həqiqət kimi sadə (Heydər Əliyev. Albom). Bakı, 2003.

119     Həsənov Həsən. Brüsseldən məktublar. Əbilov, Zeynalov və oğulları nəşr., Bakı, 2003.

120     Həsənov Kərim. Sənin teatrın (məktəb dram dərnəyi rəhbərinə kömək). Maarif, Bakı, 1967.

121     Həsənova Şəhla. Musa Mirzəyev. Bakı, 2008.

122     Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycanın neft emalı sənayesinn banisidir. Ankara-Türkiyə (fotoalbom).

123     Heydər Əliyev Sarayı. III kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

124     Heydər Əliyev və mədəniyyət. 3 cilddə. I cild (1969-1982, 1993-1996).

125     Heydər Əliyev və mədəniyyət. 3 cilddə. II cild (1997-1998). Nurlar. Bakı, 2008.

126     Heydər Əliyev və mədəniyyət. 3 cilddə. III cild (1999-2003). Nurlar. Bakı, 2008.

127     Heydər Əliyev və mədəniyyət. Üç cilddə. I cild (1969-1982, 1993-1996). Nurlar,Bakı, 2008.

128     Heydər Əliyev və mədəniyyət. Üç cilddə. II cild (1997-1998). Nurlar,Bakı, 2008.

129     Heydər Əliyev və mədəniyyət. Üç cilddə. III cild (1999-2003). Nurlar,Bakı, 2008.

130     Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası (fotoalbom).

131     Hüseynli Bayram. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1965.

132     Hüseynli Bayram. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1966.

133     Hüseynov Arif. Hüseynov Orxan. Rəngkarlıq, qrafika. Berlin-Bakı, 2009.

 

Səhifə 5

134     Hüseynov Rafael. Min ikinci gecə. İşıq, Bakı, 1988.

135     Hüseynov Rafael. Vaxtdan uca. İşıq, Bakı, 1987.

136     Hüseynov Rahib. Cəfər Cabbarlının dramaturgiyasında istismar dünyasının ifşası. Bakı, 1971.

137     Hüseynova Zərifə., Teymurov Maarif. Yandı ki, yaşasın… (rejissor Vaqif Abbasov haqqında). Bakı, Araz, 2001.

138     İbsen Henri. Seçmə dramları. Elm və həyat nəşr. Bakı, 2002.

139     İlham. Portrait of a President by Graeme H.Wilson, Media Prima. 2011.

140     İlkin Qılman. Bakı və Bakılılar. Zaman, Bakı, 1998.

141     İsazadə Əhməd. SSRİ xalq artisti Bülbülün həyat və yaradıcılığı. Azərbaycan SSR Elmər Akademiyasının nəşriyyatı, bakı, 1967.

142     İsazadə Əhməd. SSRİ xalq artisti Bülbülün həyat və yaradıclığı. Azərbaycan SSR Elmlər Akadmiyasının Nəşriyyatı, Bakı, 1967.

143     İsmayıl Lamiyə. Mən aktyoram (İsmayıl Dağıstanlı haqqında). Hüquq ədəbiyyatı Nəşriyyatı, Bakı, 2006.

144     İsmayılov Rauf. Son məktub. Gənclik, Bakı, 1972.

145     İsmayılova Adilə. Nehrəmli qız (Zəroş Həmzəynva haqqında). Adiloğlu, Bakı, 2002.

146     İsrafilov Hüseyn., Həsənzadə Turan. Molla Nəsrəddin karikaturaları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1966.

147     İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərovun teatrı. Mars-Print. Bakı, 2001.

148     İsrafilov İsrafil. Azərbaycan milli rejissor sənətinin poetikası. «İsmayıl» Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi, Bakı, 2001.

149     İsrafilov İsrafil. Düşündüklərim. Mars-Print, Bakı, 2000.

150     İsrafilov İsrafil. Səhnənin həyatı. Həyatın səhnəsi. «Azərbaycan Ensiklopediyası» Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Bakı, 1997.

151     İsrafilov İsrafil. Zaman. Rejissor. Poetika. Mars-Print, Bakı, 1999.

152     Jalə Əliyeva. Dünyanın tanıdığı Füzuli. Çaşioğlu. 2010.

153     Kamal Əhməd. Rəngkarlıq və qrafika. Xalq Bank. 2017.

154     Kasimova S. Azər Rzayev. İşıq, Bakı, 1981.

155     Kazımov Nazim. Səid Rüstəmov. Çaşıoğlu, Bakı. 2007.

156     Kəmalə Məhsəti. Bakı, 2001.

157     Kərimov İnqilab. Azərbaycan dram teatrı. İşıq, Bakı, 1974.

158     Kərimov İnqilab. Azərbaycan Dram Teatrı. İşıq, Bakı, 1974.

159     Kərimov İnqilab. Bakı Bələdiyyə Teatrı. Çinar-Çap, Bakı, 2008.

160     Kərimov İnqilab. Sənət yolu – dostluq yolu (Rus-Azərbaycan teatr əlaqələri tarixindən səhifələr). Yazıçı, Bakı, 1981.

161     Kərimov İnqilab. Sovet Azərbaycanının gənclər teatrı. Az.SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, Bakı, 1969.

162     Kərimov Kərim. Bəhruz Kəngərli. Az.SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1962.

163     Kərimova R. Azərbaycan sovet portret boyakarlığı. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1964.

164     Kim kimdir. Azərbaycan – 1999. Bakı, Consultinq Business.

165     Kim kimdir. Azərbaycan – 1999. Bakı. Consultinq Business.

166     Kim Kimdir. Azərbaycan – 2000. Ensiklopedik sorğu kitabı. Biznes-press nəşriyyatı.

 

Səhifə 6

167     Kim kimdir. Azərbaycan – 2000. Ensiklopedik sorğu kitabı. Biznes-press, Bakı.

168     Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası, I cild. Bakı, Yeni nəşrlər evi, 2000.

169     Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası, II cild. Bakı, Yeni nəşrlər evi, 2000.

170     Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası. I cild. Bakı. Yeni nəşrlər evi. 2000.

171     Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası. II cild. Bakı. Yeni nəşrlər evi. 2000.

172     Kitabxanaşünaslıq (dərs vəsaiti). I hissə. Maarif, Bakı, 1982.

173     Klubşünaslıq (dərs vəsaiti). Maarif, Bakı. 1984.

174     Kostina İnna.

175     Kristi Q. Stanislavski məktəbi əsasında aktyor tərbiyəsi (dərs vəsaiti). Maarif, Bakı, 1979.

176     Kunin İ. Pyotr İliç Çaykovski. Azərb. Uşaq və Gənc. Ədəb. Nəşr., Bakı, 1962.

177     Kupin İ. Pyotr İliç Çaykovski. Azərb.Uşaq və Gənc.Ədəb. Nəşriyyatı, Bakı, 1962.

178     Lalayev Əliqismət. Azərbaycan-Orta Asiya teatr əlaqələri. Nağıl evi, Bakı, 2009.

179     Lalayev Əliqismət. Həyat rejissoru. Qanun, Bakı, 2010.

180     Ləman Fəridə. Səlcuqdan gələn səs. Ağrıdağ nəşr., Bakı, 2001.

181     Mədətov Arif. Şeytan. Bakı, Çinar-çap.

182     Məlumat kitabçası (1990-2001). Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı, 2002.

183     Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010, Xalqbank.

184     Məmməd Arif .Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. Bakı: EA nəşriyyatı, 1967-1970

185     Məmməd Arif. Cəfər Cabbarlının yaradıcılıq yolu. - Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1956. -352 s

186     Məmməd Arif. Səməd Vurğunun dramaturgiyası. - Bakı:EA nəşriyyatı, 1964.-238 s.

187     Məmmədli Qulam. İmzalar. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1977.

188     Məmmədli Qulam. Üzeyir Hacıbəyov (1885-1948), Bakı, Yazıçı, 1984.

189     Məmmədli Şurəddin. Gürcüstanın xalq artisti İbrahim İsfahanlı. Tbilisi, 1997.

190     Məmmədli Şurəddin. Səhnə ülfətimizdən. («Lənkəran xanının vəziri» gürcü səhnəsində. Tbilisi, 1998.

191     Məmmədov Eynəddin. Dramaturgiyamızda ənənə və novatorluq. Yazıçı, Bakı, 1985.

192     Məmmədov M. Teatrlar, aktyorlar, tamaşalar. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1966.

193     Məmmədov Mehdi, Nemətov Zəfər. Rejissor işi haqqında (gənc rejissorlar və dram kolektivi rəhbərlərinə məsləhət). Bakı, 1956.

194     Məmmədov Mehdi. Acı fəryadlar. Şirin arzular. Gənclik, Bakı, 1983.

195     Məmmədov Mehdi. Azəri dramaturgiyasının estetik problemləri. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

196     Məmmədov Mehdi. Estetika haqqında söhbətlər. Gənclik, Bakı, 1968.

197     Məmmədov Mehdi. Hüseyn Ərəblinski. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1973.

198     Məmmədov Mehdi. İncəsənət və din. Gənclik, Bakı, 1971.

199     Məmmədov Mehdi. Rejissor sənəti. Maarif, Bakı, 1971.

 

Səhifə 7

200     Məmmədov Nəriman. Azərbaycan muğamı. Cahargah. Sovetskiy kompozitor, Moskva, 1970.

201     Məmmədova Adilə. Bülbül. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1967.

202     Məqalələr toplusu. Çələngin yeddi çiçəyi. (Bakı Kamera Teatrının 7 aktyoru barədə oçerklər). Bakı, Çaşıoğlu, 2003.

203     Mərdanov Mustafa. Xatirələrim. Azərnəşr Bakı, 1964.

204     Məşəl kimi yanan ürək (Z.Həmzəyevanın 75 illiyinə həsr olunub). Bakı, Təbriz, 1999.

205     Məsməxanım Qubadova. Əli bəy Hüseynzadə və teatr. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Monoqrafiya. Bakı. Gənclik. 2011.

206     Mirzəyev Əhmədağa. Azərbaycan xalq teatrları. Bakı, 1968.

207     Mirzəyev Ramiz. Əsrin müqaviləsindən başlanan yol (fotoalbom). Bakı, 2000.

208     Mirzəzadə Böyükağa. Rəngkarlıq və qrafika. Xalqbank, Tutu nəşriyyatı, Bakı, 2010.

209     Musiqi dünyası. Şəmsi Bədəlbəyli – 100. Milli Net – 2010.

210     Nadir Məmmədli. Azərbaycan dilində alınma terminlər. Bakı. "Elm və təhsil" nəşriyyatı. 2017.

211     Nailə Kərimova. Azərbaycan teatr müsiqisinin təşəkkülü və inkişaf mərhələsi. Dərslik. Bakı. Bayramoğlu, 2011.

212     Nəcəfov M. Bəhruz Kəngərli. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1957.

213     Nəcəfov Mürsəl. Azərbaycanın karikaturaçı rəssamları. İşıq, Bakı, 1972.

214     Nəcəfov Mürsəl. Əzim Əzimzadə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1972.

215     Nəcəfov Mürsəl. Əzim Əzimzadə. İşıq, Bakı, 1980.

216     Nəcəfov Mürsəl. Mikayıl Abdullayev. Yazıçı, Bakı, 1983.

217     Nəcəfov Mürsəl. Rafael Santi. İşıq, Bakı, 1980.

218     Nəcəfov Mürsəl. Tahir Salahov. Yazıçı, Bakı, 1980.

219     Nəcəfov Mürsəl., Novruzova Cəmilə. Heykəltaraşlıq haqqında. Az. Və Gənc. Ədəb. Nəşr., Bakı, 1960.

220     Nəcəfzadə Kamil. Rəngkarlıq. Kino. Teatr. İşıq, Bakı, 1981.

221     Ocaqov Rasim. Albom.

222     Ostrovski A.N. Pyeslər. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1973.

223     Pərvin. Səhnə. Bakı. Mütərcim. 2017.

224     Qafarova Zemfira., Ramiz Müstafayev. Səda. Bakı, 2009.

225     Qara Qarayev. İşıq, 1978.

226     Qarayev Yaşar. Səhnəmiz və müasirlərimiz. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1972.

227     Qasımova Rəfiqə. Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları. Bakı, Elm, 1984.

228     Qoqol N.V. Müfəttiş. Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1949.

229     Qrin Qrenem. Canlılar yaşayan otaq. Bakı, Mütərcim, 2005.

230     Quliyev Cahid. Böyük humanist. Yazıçı, Bakı, 1981.

231     Quliyev Eldəniz., Canalı Mirzəliyev . Rasim Balayev. (yaradıcılığı haqqında). Azərbaycan, Bakı, 1999.

232     Quliyev Nəcəf. Azərbaycan Sovet komediyasının inkişaf yolları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

233     Quliyeva Gülşən. Bülbül. İşıq, Bakı, 1983.

 

Səhifə 8

234     Qulubəyov Ədhəm. Sovet Azərbaycanının kinosu. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1958.

235     Qurbanov Eldar. İndiqo, Bakı, 2008.

236     Qurbanov Şıxəli. Pyeslər. Azərnəşr, Bakı, 1977.

237     Qurultaya hesabat. Bakı. Adventa. 2011-ci il.

238     Rafiq Sadıxov. Musiqili teatrların yaradıcılıq estetikası. Dərs vəsaiti. Bakı. 2019.

239     Rafiq Sadıxov. Teatr terminləri lüğəti. Bakı. 2019.

240     Ramiq Muxtar. Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı. "Azərbaycan" nəşriyyatı. 2007.

241     Ramiq Muxtar. Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı. 2017.

242     Rəfiqə Məmmədova. Azərbaycan xalq artisti Zəroş Həmzəyeva haqqında rəylər. Bakı, Qorqud, 1998.

243     Rəhimli İlham. A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı. Bakı, Neş, 2002.

244     Rəhimli İlham. Akademik Milli Dram Teatrı. I kitab. Qapp-Poliqraf, Bakı, 2002.

245     Rəhimli İlham. Akademik Milli Dram Teatrı. II kitab. Qapp-Poliqraf, Bakı, 2002.

246     Rəhimli İlham. Aktyor taleyinin dolayları (A.Gəraybəylinin həyat və yaradıcılığı haqqında), Bakı, 1998.

247     Rəhimli İlham. Aktyora oxşamayan adam. Günəş, Bakı, 2000.

248     Rəhimli İlham. Aşqabad Dövlət Azərbaycan Teatrı. Qapp-Poliqraf, Bakı, 2003.

249     Rəhimli İlham. Azərbaycan milli teatrının poetikası. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002.

250     Rəhimli İlham. Bakı türk işçi teatrı. Lm, Bakı. 2004.

251     Rəhimli İlham. Barat Şəkinskaya (həyat və yaradıcılığı). TİTİ nəşriyyatı, Bakı. 2005.

252     Rəhimli İlham. Füzuli meydanında sənət məbədi. Bakı, Sabah, 1996.

253     Rəhimli İlham. Habil Kaman. İşıq, Bakı, 1987.

254     Rəhimli İlham. Habil Kaman. İşıq, Bakı, 1987.

255     Rəhimli İlham. Həzin ömrün nağılı (Bəşir Səfəroğlunun yaradıcılığı haqqında).

256     Rəhimli İlham. Kəsişən paralellər (Zəfər Nemətov-Azər Paşa Nemət). Çaşıoğlu, Bakı, 2004.

257     Rəhimli İlham. Kəsişən paralellər. Zəfər Nemətov. Azər Paşa Nemət. Çaşıoğlu, 2004.

258     Rəhimli İlham. Məram. Məbədə doğru gedən yol. Mir Cəlal yaradıcılığının səhnə həyatı (Mir cəlalın 100 illiypinə həsr olunur).

259     Rəhimli İlham. Qəlbin hərarət işığı (Rəhilə Cabbarova). Bakı, Elm, 2007.

260     Rəhimli İlham. Qırx ilin sənət naxışları (H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının yaradıcılıq yolu haqqında xülasə-xronika (1968-2008)). Bakı, Aspoliqraf, 2008.

261     Rəhimli İlham. Seçilmiş məqalələr. Çaşıoğlu, 2008.

262     Rəhimli İlham. Səhnə sehrinin sirdaşı (Amaliya Pənahovanın yaradıcılığına həsr olunur). Bakı, Çaşıoğlu, 2005.

263     Rəhimli İlham. Səhnəmizin fədailəri. I kitab. Qapp-Poliqraf, Bakküı. 2002.

264     Rəhimli İlham. Səhnəsiz gülüş (görkəmli sənət adamlarının həyatlarından şəbədələr). Çaşıoğlu, Bakı. 2004.

265     Rəhimli İlham. Səyavuş Aslan. İşıq, Bakı, 1989.

266     Rəhimli İlham. Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002.

 

Səhifə 9

267     Rəhimli İlham. Təbriz Azərbaycan teatrı. Bakı, Çaşıoğlu, 2005.

268     Rəhimli İlham. Tiflis Azərbaycan teatrı. Bakı. Xəzər, 2006.

269     Rəhimli İlham. Üç əsrin yüz otuz ili (Akademik Milli Dram Teatrı bu gün). Qapp-Poliqraf, Bakı, 2003.

270     Rəhimli İlham. Xalq oyun tamaşaları. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002.

271     Rəhimli İlham., Vəzirov Cəlil. Naxçıvan teatrı. Bakı, 2008.

272     Rəhimli Rafiq. Səhnə – səadətimdir (Rafiq Əzirovun 70 illiyinə həsr olunub). Bakı, 2008.

273     Rəhmanzadə F. Bədəlbəylilər. Bakı, Nurlan, 2006.

274     Rəhmanzadə Fazil. Doqquza qədər say. Adiloğlu, Bakı, 2007.

275     Rəhmanzadə Fazil. Lütfiyar İmanov. Bakı, 2008.

276     Rəhmanzadə Fazil. Sən olmasaydın. Ziya, NRM, Bakı, 2010.

277     Rəhmanzadə Fazil. Yol (tarixi-publisistik qeydlər). Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Bakı, 1994.

278     Rejissor Ağakişi Kazımov. Çaşıoğlu, Bakı, 2005.

279     Rəqs şahzadəsi. Əminə Dilbazi. Ozan, Bakı, 1999.

280     Rostropoviç. Albom. Bakı, 2008, Şərq-Qərb nəşriyyatı.

281     Rüfət Hüseynov (Rüfət Hüseynovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub). Bakı, 2003.

282     Rusca-Azərbaycanca lüğət. 3 cilddə. I cild (A-K). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyası. Bakı, 1991.

283     Rusca-Azərbaycanca lüğət. 3 cilddə. II cild (L-P). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyası. Bakı, 1991.

284     Rusca-Azərbaycanca lüğət. 3 cilddə. III cild (R-Ə). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyası. Bakı, 1991.

285     Rusca-Azərbaycanca lüğət. I cild (A-K). Elm, Bakı, 1971.

286     Rzaquliyev Ələkbər. Köhnə Bakı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

287     Rzayev Aydın. Çağlayan bulaq. Gənclik, Bakı, 1981.

288     Sadıxov Nazim. Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935). Elm. Bakı, 1970.

289     Salmanlı Ağaxan. Varis (Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Firəngiz Şərifovanın həyat və yaradıcılığına həsr olunub). Bakı, 2003.

290     Salmanov Ağaxan. Gənclər teatrı və mənəvi tərbiyə. Maarif, Bakı, 1984.

291     Şamxalov M. Qayınana. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1964.

292     Səfərov Cabir. Teatr və dramaturgiya. Yazıçı, Bakı, 1982.

293     Səfərova Zemfira. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik probemlər. Bakı, Elm, 1985.

294     Səfərova Zemfira. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər. Bakı, Elm, 1985.

295     Səhnədən keçn yollar. Bakı, Yazıçı, 1983.

296     Səməndər Rafiq. Bir aktyorun teatrı (İlham Namiq Kamal). Azərbaycan, Bakı, 1998.

297     Şəmsi Bədəlbəyli – 90. Ş. Bədəlbəyli irsinin təbliği (metodiki vəsait). Bakı, 2001.

298     Sənət dialoqları. (Azərbaycanın məşhur sənət xadimləri ilə tələbə-teatrşünasların səmimi söhbətləri). Təhsil, Bakı, 2007.

299     Şərif Azad. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri. Əbilov, Zeynalov və oğulları. Bakı, 2007.

 

Səhifə 10

300     Şərif Azad. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri. Əbilov, Zeynaov və oğulları nəşriyyatı, Bakı, 2007.

301     Şərifov A.K. Azərbaycanda türk teatrı tarixi materialları. Elm və həyat, Bakı, 2000.

302     Simax Şeyda. Məndən istər hər gözəl yar. Qəzəllər. Araz. Bakı, 2007.

303     Simax Şeyda. Qızım qızlar içində. Bakı. Şur. 2011.

304     Simax Şeyda. Yoxdur belə nənədən. Bakı. Şur. 2010.

305     Sovet Azərbaycanında memarlıq və incəsənətin inkişaf problemləri. Elm, Bakı, 1981.

306     Stanislavski K.S. Mənim sənət həyatım. Bakı, 1963. Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedaqoji ədəbiyyatı Nəşriyyatı.

307     Stanislavski K.S. Seçilmiş əsərləri. I cild. Yaşantı. Yaradıcılıq prosesində öz üzərində iş. Bakı. Avrasiya Press. 2011.

308     Stanislavski K.S. Seçilmiş əsərləri. II cild. «Təcəssüm» yaraıcılıq posesində öz üzərində iş. Bakı. Avrasiya Press. 2011.

309     Şuşiinski Firudin. Cabbar Qaryağdıoğlu. Bakı, 1987.

310     Şuşinski Firudin. Cabbar Qaryağdıoğlu. İşıq, Bakı, 1987.

311     Tağızadə A. Sultan Hacıbəyov. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1965.

312     Talıbzadə Aydın. Mehdi müəmması və ya sənətdə konseptual hamletizm. Elm və təhsil, Bakı, 2009.

313     Talıbzadə Aydın. Şərq teatrı tarixi (ali məktəblər üçün dərslik). Qanun, Bakı, 2008.

314     Tarixin memarı (Heydər Əliyev). Fotoalbom.

315     Tolstoy L.N. Hacı Murad. Bakı, Nurlan, 2008.

316     Unudulmaz səhnə ustaları. Bakı, Yazıçı, 1981.

317     Unudulmaz səhnə ustaları. Yazıçı, Bakı, 1981.

318     Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı. "Şərq-Qərb". 2019.

319     Üzeyir Hacıbəyov Ensiklopediyası. Azərbaycan, Bakı, 1996.

320     Vətənin İlhamı. Ömürdən reportaj. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Çağdaş. Bakı, 2011.

321     Vilyam Şekspir. Pyeslər. Bakı, Yazıçı, 1989.

322     Xanlarov Tələt., Əliyev Yusif. Mikayıl Hüseynov. İşıq, Bakı, 1975.

323     Xəlilov Fərhad. Rəngkarlıq. Qrafika. Bakı, 2006.

324     Xəlilov Vidadi. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov. İşıq, Bakı, 1985.

325     Xəzinə (kataloqlar toplusu). Nurlan, Bakı, 2006.

326     Xuqayev Georgi. Andro və Sandro. Bakı, Mütərcim, 2005.

327     Yusifli Vaqif. İlhamın kitabı (İlham Namiq Kamal). Azərbaycan, Bakı, 1998.

328     Yusifli, Yusifsiz günlər. Nurlan, Bakı, 2005.

329     Yüz şairin yüz şeiri. Karaoke. Azərbaycan klassik poeziyası. Apostrof. Bakı, 2011.

330     Zəngulənin zəngləri. Birpərdəli pyeslər. İşıq, Bakı, 1983.