NƏŞRLƏR / AZTXİ -nin kitabxanası

 

Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının Kitabxana Fondunda azərbaycan dilində olan kitablar

  • səhifə 1
  • səhifə 2
  • səhifə 3
  • səhifə 4
  • səhifə5
  • səhifə 6
  • səhifə 7
  • səhifə8
  • səhifə 9
  • səhifə 10

 

1. Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası. I cild. Bakı. Yeni nəşrlər evi. 2000.

2. Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası. II cild. Bakı. Yeni nəşrlər evi. 2000.

3. Heydər Əliyev və mədəniyyət. 3 cilddə. I cild (1969-1982, 1993-1996).

4. Heydər Əliyev və mədəniyyət. 3 cilddə. II cild (1997-1998). Nurlar. Bakı, 2008.

5. Heydər Əliyev və mədəniyyət. 3 cilddə. III cild (1999-2003). Nurlar. Bakı, 2008.

6. Şərif Azad. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri. Əbilov, Zeynalov və oğulları. Bakı, 2007.

7. Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət. Azərbaycan. Bakı, 2001.

8. Kim Kimdir. Azərbaycan – 2000. Ensiklopedik sorğu kitabı. Biznes-press nəşriyyatı.

9. Kim kimdir. Azərbaycan – 1999. Bakı. Consultinq Business.

10. Azərbaycan kitabı. Biblioqrafiya. 3 cilddə. II cild (1920-1940). Yazıçı. Bakı, 1982.

11. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə. Bakı, 1976. ASE Baş redaksiyası.

12. Vətənin İlhamı. Ömürdən reportaj. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Çağdaş. Bakı, 2011.

13. İlham. Portrait of a President by Graeme H.Wilson, Media Prima. 2011.

14. Azərbaycan Dövlət Akademik Mili Dramm Teatrının foto-salnaməsi (1873-1950). I kitab. Letterpress. Baku, 2010.

15. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının foto-salnaməsi (1951-2010). II kitab. Letterpress. Bakı, 2010.

16. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı. I kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

17. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. II kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

18. Heydər Əliyev Sarayı. III kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

19. Azərbaycan Dövlət Film Fondu. IV kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

20. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. V kitab. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı. Təhsil. 2010.

21. Qurultaya hesabat. Bakı. Adventa. 2011-ci il.

22. Yüz şairin yüz şeiri. Karaoke. Azərbaycan klassik poeziyası. Apostrof. Bakı, 2011.

23. Jalə Əliyeva. Dünyanın tanıdığı Füzuli. Çaşioğlu. 2010.

24. Məsməxanım Qubadova. Əli bəy Hüseynzadə və teatr. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Monoqrafiya. Bakı. Gənclik. 2011.

25. Stanislavski K.S. Seçilmiş əsərləri. I cild. Yaşantı. Yaradıcılıq prosesində öz üzərində iş. Bakı. Avrasiya Press. 2011.

26. Stanislavski K.S. Seçilmiş əsərləri. II cild. «Təcəssüm» yaraıcılıq posesində öz üzərində iş. Bakı. Avrasiya Press. 2011.

27. Musiqi dünyası. Şəmsi Bədəlbəyli – 100. Milli Net – 2010.

28. Nailə Kərimova. Azərbaycan teatr müsiqisinin təşəkkülü və inkişaf mərhələsi. Dərslik. Bakı. Bayramoğlu, 2011.

29. Çingiz Ələsgərli. Pyeslər. «Vektor» nəşrlər evi. Bakı, 2006.

30. Simax Şeyda. Məndən istər hər gözəl yar. Qəzəllər. Araz. Bakı, 2007.

31. Simax Şeyda. Yoxdur belə nənədən. Bakı. Şur. 2010.

32. Simax Şeyda. Qızım qızlar içində. Bakı. Şur. 2011.

33. Qulubəyov Ədhəm. Sovet Azərbaycanının kinosu. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1958.

34. Sadıxov Nazim. Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935). Elm. Bakı, 1970.

35. Əsgərov Məmmədəli. Natiqlik sənətinin əsasları (dərs vəsaiti). Maarif, Bakı, 1975.

36. Kristi Q. Stanislavski məktəbi əsasında aktyor tərbiyəsi (dərs vəsaiti). Maarif, Bakı, 1979.

37. Kərimov İnqilab. Sənət yolu – dostluq yolu (Rus-Azərbaycan teatr əlaqələri tarixindən səhifələr). Yazıçı, Bakı, 1981.

38. Lalayev Əliqismət. Azərbaycan-Orta Asiya teatr əlaqələri. Nağıl evi, Bakı, 2009.

39. Hüseynov Rafael. Vaxtdan uca. İşıq, Bakı, 1987.

40. Hüseynov Rafael. Min ikinci gecə. İşıq, Bakı, 1988.

 

41. Məmmədov Eynəddin. Dramaturgiyamızda ənənə və novatorluq. Yazıçı, Bakı, 1985.

42. Quliyev Eldəniz., Canalı Mirzəliyev . Rasim Balayev. (yaradıcılığı haqqında). Azərbaycan, Bakı, 1999.

43. Yusifli, Yusifsiz günlər. Nurlan, Bakı, 2005.

44. Rejissor Ağakişi Kazımov. Çaşıoğlu, Bakı, 2005.

45. Xəzinə (kataloqlar toplusu). Nurlan, Bakı, 2006.

46. Məmmədov Mehdi. Estetika haqqında söhbətlər. Gənclik, Bakı, 1968.

47. Stanislavski K.S. Mənim sənət həyatım. Bakı, 1963. Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedaqoji ədəbiyyatı Nəşriyyatı.

48. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili (Leksika). (Azərbaycan məktəbi üçün dərslik). Maarif, Bakı, 1970.

49. Cəfərov Məmmədcəfər. Estetik zövq haqqında. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1965.

50. Abdullayev Nadir. Ədəbi tələffüz və intonasiyanın mənimsədilməsində texniki vasitələrdən istifadə. Maarif, Bakı, 1977.

51. Şərifov A.K. Azərbaycanda türk teatrı tarixi materialları. Elm və həyat, Bakı, 2000.

52. Allahverdiyev Mahmud. Azərbaycan xalq teatrı tarixi (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Maarif, Bakı, 1978.

53. Mirzəyev Əhmədağa. Azərbaycan xalq teatrları. Bakı, 1968.

54. Həsənov Kərim. Sənin teatrın (məktəb dram dərnəyi rəhbərinə kömək). Maarif, Bakı, 1967.

55. Ağayev Ramiz. Müasir Azərbaycan xalq teatrları. Yazıçı, Bakı, 1979.

56. Əli Sultanlı. Məqalələr. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1971.

57. İsrafilov İsrafil. Zaman. Rejissor. Poetika. Mars-Print, Bakı, 1999.

58. İsrafilov İsrafil. Səhnənin həyatı. Həyatın səhnəsi. «Azərbaycan Ensiklopediyası» Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Bakı, 1997.

59. İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərovun teatrı. Mars-Print. Bakı, 2001.

60. İsrafilov İsrafil. Düşündüklərim. Mars-Print, Bakı, 2000.

 

61. Allahverdiyev Mahmud. Mirzağa Əliyev. İşıq, Bakı, 1988.

62. İsrafilov İsrafil. Azərbaycan milli rejissor sənətinin poetikası. «İsmayıl» Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi, Bakı, 2001.

63. Rüfət Hüseynov (Rüfət Hüseynovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub). Bakı, 2003.

64. Kitabxanaşünaslıq (dərs vəsaiti). I hissə. Maarif, Bakı, 1982.

65. Klubşünaslıq (dərs vəsaiti). Maarif, Bakı. 1984.

66. Rəhimli İlham. Məram. Məbədə doğru gedən yol. Mir Cəlal yaradıcılığının səhnə həyatı (Mir cəlalın 100 illiypinə həsr olunur).

67. Unudulmaz səhnə ustaları. Bakı, Yazıçı, 1981.

68. Quliyev Nəcəf. Azərbaycan Sovet komediyasının inkişaf yolları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

69. Rəqs şahzadəsi. Əminə Dilbazi. Ozan, Bakı, 1999.

70. Allahverdiyev Mahmud. Müasir teatrda ənənə və novatorluq məsələləri. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı. 1974.

71. Səfərov Cabir. Teatr və dramaturgiya. Yazıçı, Bakı, 1982.

72. Məmmədli Qulam. İmzalar. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1977.

73. Qarayev Yaşar. Səhnəmiz və müasirlərimiz. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1972.

74. Rəhmanzadə Fazil. Yol (tarixi-publisistik qeydlər). Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Bakı, 1994.

75. Əlizadə Məryəm. Teatr: seyr və sehr… (milli teatr proesi problemləri). Elm, Bakı, 1998.

76. Rəhimli İlham. Aktyora oxşamayan adam. Günəş, Bakı, 2000.

77. Rəhimli İlham. Akademik Milli Dram Teatrı. I kitab. Qapp-Poliqraf, Bakı, 2002.

78. Rəhimli İlham. Akademik Milli Dram Teatrı. II kitab. Qapp-Poliqraf, Bakı, 2002.

79. Rəhimli İlham. Üç əsrin yüz otuz ili (Akademik Milli Dram Teatrı bu gün). Qapp-Poliqraf, Bakı, 2003.

80. Rəhimli İlham. Aşqabad Dövlət Azərbaycan Teatrı. Qapp-Poliqraf, Bakı, 2003.

81. Rəhimli İlham. Bakı türk işçi teatrı. Lm, Bakı. 2004.

82. Rəhimli İlham. Kəsişən paralellər (Zəfər Nemətov-Azər Paşa Nemət). Çaşıoğlu, Bakı, 2004.

83. Rəhimli İlham. Həzin ömrün nağılı (Bəşir Səfəroğlunun yaradıcılığı haqqında).

84. Rəhimli İlham. Barat Şəkinskaya (həyat və yaradıcılığı). TİTİ nəşriyyatı, Bakı. 2005.

85. Amaliya Pənahova. Aktyor yaradıcılığında obrazın yaranma porsesində ifaçının ikinci plan duyumu və onun təcəssüm vasitələri. Şirvannəşr, Bakı, 2007.

86. Rəhimli İlham. Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002.

87. Rəhimli İlham. Xalq oyun tamaşaları. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002.

88. Rəhimli İlham. Aktyor taleyinin dolayları (A.Gəraybəylinin həyat və yaradıcılığı haqqında), Bakı, 1998.

89. Rəhimli İlham. Qırx ilin sənət naxışları (H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının yaradıcılıq yolu haqqında xülasə-xronika (1968-2008)). Bakı, Aspoliqraf, 2008.

90. Rəhimli İlham. Tiflis Azərbaycan teatrı. Bakı. Xəzər, 2006.

91. Rəhimli İlham. Təbriz Azərbaycan teatrı. Bakı, Çaşıoğlu, 2005.

92. Rəhimli İlham. Azərbaycan milli teatrının poetikası. Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002.

93. Rəhimli İlham. Səhnəsiz gülüş (görkəmli sənət adamlarının həyatlarından şəbədələr). Çaşıoğlu, Bakı. 2004.

94. Rəhimli İlham. Səhnəmizin fədailəri. I kitab. Qapp-Poliqraf, Bakküı. 2002.

95. Bədəlbəyli Ə. Qurban Primov. Azərnəşr, Bakı, 1955.

96. Hacıbabayev Atababa., Məmmədli Qulam. Səhnə andı. H.Ərəblinski haqqında xatirələr. Bakı, Yazıçı, 1982.

97. Məmmədov Mehdi. Hüseyn Ərəblinski. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1973.

98. Əlioğlu Yaqub. Şuşa Teatrı. Nasir, Bakı, 2001.

99. Əlioğlu Yaqub. Sənət çevrəsinin sakinləri. Nasir, Bakı, 2002.

100. Əlioğlu Yaqub. Səhnə rampasının sehri (məqalələr, resenziyalar, portret cizgiləri). Bakı, İşıq, 1997.

 

101. Əlioğlu Yaqub. Rejissorlarla üz-üzə… Bakı, Araz, 1999.

102. Əlioğlu Yaqub. Sənətdə izi oanlar. Nasir, Bakı, 2000.

103. Əlioğlu Yaqub. Özlərini sənətdə görənlər. Bakı, İşıq, 1998.

104. İsmayıl Lamiyə. Mən aktyoram (İsmayıl Dağıstanlı haqqında). Hüquq ədəbiyyatı Nəşriyyatı, Bakı, 2006.

105. B.Adil. Leyla Bədirbəyli. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

106. Fatma Həsən qızı. Məhluqə Sadıqova. İşıq, Bakı, 1981.

107. Səməndər Rafiq. Bir aktyorun teatrı (İlham Namiq Kamal). Azərbaycan, Bakı, 1998.

108. Yusifli Vaqif. İlhamın kitabı (İlham Namiq Kamal). Azərbaycan, Bakı, 1998.

109. Rəhmanzadə Fazil. Lütfiyar İmanov. Bakı, 2008.

110. Salmanlı Ağaxan. Varis (Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Firəngiz Şərifovanın həyat və yaradıcılığına həsr olunub). Bakı, 2003.

111. Cəfərov Cəfər. İsmayıl Hidayətzadə. Çaşıoğlu, Bakı, 2005.

112. Hacıbabayev Atababa. İki cəbhənin əsgərləri. İşıq, Bakı, 1988.

113. İsmayılova Adilə. Nehrəmli qız (Zəroş Həmzəynva haqqında). Adiloğlu, Bakı, 2002.

114. Hüseynova Zərifə., Teymurov Maarif. Yandı ki, yaşasın… (rejissor Vaqif Abbasov haqqında). Bakı, Araz, 2001.

115. Əlisaoğlu Qənimət. Ömrün zirvəsi (İbrahim Həmzəyev və Zəroş Həmzəyeva haqqında). Bakı, Araz, 2000.

116. Əlizadə Məryəm. Yubiley dissertasiyası. Sevincin sinonimi (Afaq Bəşirqızının yaradıcılığı). Çaşıoğlu, Bakı, 2006.

117. Mərdanov Mustafa. Xatirələrim. Azərnəşr Bakı, 1964.

118. Rəhimli İlham. Səyavuş Aslan. İşıq, Bakı, 1989.

119. Şəmsi Bədəlbəyli – 90. Ş. Bədəlbəyli irsinin təbliği (metodiki vəsait). Bakı, 2001.

120. Rəhmanzadə F. Bədəlbəylilər. Bakı, Nurlan, 2006.

121. Həmzəyeva Zəroş. Nəqşi-cahan (şeirlər). Qorqud, 1997.

122. Həmzəyeva Zəroş. Nəqşi-cahan (şeirlər). Qorqud, 1999.

123. Rəfiqə Məmmədova. Azərbaycan xalq artisti Zəroş Həmzəyeva haqqında rəylər. Bakı, Qorqud, 1998.

124. Məşəl kimi yanan ürək (Z.Həmzəyevanın 75 illiyinə həsr olunub). Bakı, Təbriz, 1999.

125. Məmmədov Mehdi. Rejissor sənəti. Maarif, Bakı, 1971.

126. Məmmədov Mehdi. Azəri dramaturgiyasının estetik problemləri. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

127. Məmmədov Mehdi. Acı fəryadlar. Şirin arzular. Gənclik, Bakı, 1983.

128. Məmmədov Mehdi. İncəsənət və din. Gənclik, Bakı, 1971.

129. Kərimov İnqilab. Azərbaycan dram teatrı. İşıq, Bakı, 1974.

130. Məmmədov Mehdi, Nemətov Zəfər. Rejissor işi haqqında (gənc rejissorlar və dram kolektivi rəhbərlərinə məsləhət). Bakı, 1956.

 

131. Cəfərov Cəfər. Dramaturgiya və teatr. I cild. Bakı Dövlət Nəşriyyatı, 1968.

132. Cəfərov Cəfər. Dramaturgiya və teatr. II cild. Bakı Dövlət Nəşriyyatı, 1968.

133. Hüseynov Rahib. Cəfər Cabbarlının dramaturgiyasında istismar dünyasının ifşası. Bakı, 1971.

134. Rəhimli İlham. Qəlbin hərarət işığı (Rəhilə Cabbarova). Bakı, Elm, 2007.

135. Kərimov İnqilab. Azərbaycan Dram Teatrı. İşıq, Bakı, 1974.

136. Məmmədov M. Teatrlar, aktyorlar, tamaşalar. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1966.

137. Atakişiyev Rafiq. Dialoqlar, monoloqlar, portret cizgiləri. Bakı, 1997.

138. Rəhimli Rafiq. Səhnə – səadətimdir (Rafiq Əzirovun 70 illiyinə həsr olunub). Bakı, 2008.

139. Talıbzadə Aydın. Şərq teatrı tarixi (ali məktəblər üçün dərslik). Qanun, Bakı, 2008.

140. Rəhimli İlham., Vəzirov Cəlil. Naxçıvan teatrı. Bakı, 2008.

141. Rəhimli İlham. Səhnə sehrinin sirdaşı (Amaliya Pənahovanın yaradıcılığına həsr olunur). Bakı, Çaşıoğlu, 2005.

142. Rəhimli İlham. Seçilmiş məqalələr. Çaşıoğlu, 2008.

143. Rəhimli İlham. Kəsişən paralellər. Zəfər Nemətov. Azər Paşa Nemət. Çaşıoğlu, 2004.

144. Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası, I cild. Bakı, Yeni nəşrlər evi, 2000.

145. Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası, II cild. Bakı, Yeni nəşrlər evi, 2000.

146. Heydər Əliyev və mədəniyyət. Üç cilddə. I cild (1969-1982, 1993-1996). Nurlar,Bakı, 2008.

147. Heydər Əliyev və mədəniyyət. Üç cilddə. II cild (1997-1998). Nurlar,Bakı, 2008.

148. Heydər Əliyev və mədəniyyət. Üç cilddə. III cild (1999-2003). Nurlar,Bakı, 2008.

149. Şərif Azad. XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri. Əbilov, Zeynaov və oğulları nəşriyyatı, Bakı, 2007.

150. Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət. Azərbaycan, Bakı, 2001.

151. Kim kimdir. Azərbaycan – 2000. Ensiklopedik sorğu kitabı. Biznes-press, Bakı.

152. Kim kimdir. Azərbaycan – 1999. Bakı, Consultinq Business.

153. Azərbaycan kitabı (biblioqrafiya). 3 cilddə. II cild (1920-1940). Yazıçı, Bakı, 1982.

154. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cilddə. Bakı, 1976. ASE baş redaksiyası.

155. Rostropoviç. Albom. Bakı, 2008, Şərq-Qərb nəşriyyatı.

156. Altaylı Seyfettin. Azərbaycan türkcesi sözlüyü. I cild. İstambul, 1994.

157. Altaylı Seyfettin. Azərbaycan türkcesi sözlüyü. II cild. İstambul, 1994.

158. Bəhmənli Vaqif. Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən! Azərbaycan şairlərinin Heydər Əliyevə həsr olunmuş şeirləri. Bakı, 2008.

159. Həqiqət kimi sadə (Heydər Əliyev. Albom). Bakı, 2003.

 

160. Tarixin memarı (Heydər Əliyev). Fotoalbom.

161. Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası (fotoalbom).

162. Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycanın neft emalı sənayesinn banisidir. Ankara-Türkiyə (fotoalbom).

163. Mirzəyev Ramiz. Əsrin müqaviləsindən başlanan yol (fotoalbom). Bakı, 2000.

164. Rusca-Azərbaycanca lüğət. 3 cilddə. I cild (A-K). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyası. Bakı, 1991.

165. Rusca-Azərbaycanca lüğət. 3 cilddə. II cild (L-P). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyası. Bakı, 1991.

166. Rusca-Azərbaycanca lüğət. 3 cilddə. III cild (R-Ə). Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyası. Bakı, 1991.

167. Fərəcov Ə. İzahlı dilçilik lüğəti. Maarif, Bakı, 1969.

168. Rusca-Azərbaycanca lüğət. I cild (A-K). Elm, Bakı, 1971.

169. Mirzəzadə Böyükağa. Rəngkarlıq və qrafika. Xalqbank, Tutu nəşriyyatı, Bakı, 2010.

170. Əsədullayev Arif.İnstrumental muğam. Adiloğlu nəşriyyatı, Bakı, 2009.

171. Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2010, Xalqbank.

172. Talıbzadə Aydın. Mehdi müəmması və ya sənətdə konseptual hamletizm. Elm və təhsil, Bakı, 2009.

173. Ocaqov Rasim. Albom.

174. Əliyev Ziyadxan. Sənəin Məcnunu. Bakı, Aspoliqraf, 2009.

175. Əfəndiyev İlyas. Şeirə sığmayan ömür. Az.R.M və T.N., Bakı, 2010.

176. Rəhmanzadə Fazil. Sən olmasaydın. Ziya, NRM, Bakı, 2010.

177. Rəhmanzadə Fazil. Doqquza qədər say. Adiloğlu, Bakı, 2007.

178. Qafarova Zemfira., Ramiz Müstafayev. Səda. Bakı, 2009.

179. Əlibəyli Bəsti. Sönməyən ulduzlar. Bakı, 2009, Şərq-Qərb.

180. Ağayeva Kəmalə, Məhsəti. Yazısı, Bakı, 2001.

181. Lalayev Əliqismət. Həyat rejissoru. Qanun, Bakı, 2010.

182. Azərbaycan müəllimlərinin qurultayları I-XII. Çaşıoğlu, Bakı, 2008.

183. Unudulmaz səhnə ustaları. Yazıçı, Bakı, 1981.

184. Səhnədən keçn yollar. Bakı, Yazıçı, 1983.

185. Hacıbabayev Atababa. İki cəbhənin əsgərəri. İşıq, Bakı, 1988.

186. Kərimov İnqilab. Sovet Azərbaycanının gənclər teatrı. Az.SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, Bakı, 1969.

187. Salmanov Ağaxan. Gənclər teatrı və mənəvi tərbiyə. Maarif, Bakı, 1984.

188. Kərimov İnqilab. Bakı Bələdiyyə Teatrı. Çinar-Çap, Bakı, 2008.

189. Rəhimli İlham. Füzuli meydanında sənət məbədi. Bakı, Sabah, 1996.

190. C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. Bakı, 2007.

191. Eminov Allahverdi. Baba Mirzəyevin musiqi fəlsəfəsi. Bakı, Mütərcim, 2007.

192. Məqalələr toplusu. Çələngin yeddi çiçəyi. (Bakı Kamera Teatrının 7 aktyoru barədə oçerklər). Bakı, Çaşıoğlu, 2003.

193. Sənət dialoqları. (Azərbaycanın məşhur sənət xadimləri ilə tələbə-teatrşünasların səmimi söhbətləri). Təhsil, Bakı, 2007.

194. Rəhimli İlham. A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı. Bakı, Neş, 2002.

195. Məmmədli Şurəddin. Səhnə ülfətimizdən. («Lənkəran xanının vəziri» gürcü səhnəsində. Tbilisi, 1998.

196. Məmmədli Şurəddin. Gürcüstanın xalq artisti İbrahim İsfahanlı. Tbilisi, 1997.

197. Kərimov Kərim. Bəhruz Kəngərli. Az.SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1962.

198. Nəcəfov Mürsəl. Əzim Əzimzadə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1972.

199. Nəcəfov Mürsəl. Əzim Əzimzadə. İşıq, Bakı, 1980.

200. Əfəndiyev Rasim. Səttar Bəhlulzadə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1958.

 

201. Nəcəfov Mürsəl. Tahir Salahov. Yazıçı, Bakı, 1980.

202. Əfəndi Rasim. Azərbaycan Dekorativ-tətbiqi sənəti. Bakı, 1998.

203. Nəcəfov Mürsəl. Mikayıl Abdullayev. Yazıçı, Bakı, 1983.

204. Kərimova R. Azərbaycan sovet portret boyakarlığı. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1964.

205. Nəcəfov Mürsəl. Azərbaycanın karikaturaçı rəssamları. İşıq, Bakı, 1972.

206. Hacıyev Paşa. Nəcəfqulu İsmayılov. İşıq, Bakı, 1979.

207. Hacıyev Paşa. Kamil Nəcəfzadə. İşıq, Bakı, 1981.

208. Əfəndi Rasim. Rəssam-artist Aydın Rəcəbov. Bakı, 2005.

209. İsrafilov Hüseyn., Həsənzadə Turan. Molla Nəsrəddin karikaturaları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1966.

210. Bədəlova Sevil. Hacıağa Nəzərov. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

211. Biz və karikatura. Hafiz Nəsiroğlunun fərdi sərgisi. Bakı, 2006.

212. Rzaquliyev Ələkbər. Köhnə Bakı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1970.

213. Sovet Azərbaycanında memarlıq və incəsənətin inkişaf problemləri. Elm, Bakı, 1981.

214. Haqverdiyev Telman. Abidələr tarixin sirdaşıdır. Gənclik, Bakı, 1982.

215. Əzizbəyova P.Ə. Azərbaycan tikmələri. Moskva, İskusstvo, 1970.

216. Əzizbəyova P.A. Azərbaycan milli geyimləri. Moskva, İskusstvo, 1972.

217. Nəcəfov Mürsəl. Rafael Santi. İşıq, Bakı, 1980.

218. Əlizadə Q. Memarlıq nəzəriyyəsi və Azərbaycanda tikinti təcrübəsi. Maarif, Bakı, 1986.

219. Nəcəfov M. Bəhruz Kəngərli. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1957.

220. Nəcəfzadə Kamil. Rəngkarlıq. Kino. Teatr. İşıq, Bakı, 1981.

221. Xanlarov Tələt., Əliyev Yusif. Mikayıl Hüseynov. İşıq, Bakı, 1975.

222. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı. Şərqdən Şərqə. Xalq rəssamı Altay Hacıyev, xalq rəssamı Arif Hüseynov, xalq rəssamı Rafis İsmayılov, əməkdar rəssam Nüsrət Hacıyev.

223. Xəlilov Fərhad. Rəngkarlıq. Qrafika. Bakı, 2006.

224. Ağababayev Odtəkin İsgəndəroviç. 2009.

225. Kostina İnna.

226. Qurbanov Eldar. İndiqo, Bakı, 2008.

227. Hacızadə Bayram. Müasir Azərbaycan karikaturası. Şərq-Qərb mətbəəsi, 2007.

228. Hüseynov Arif. Hüseynov Orxan. Rəngkarlıq, qrafika. Berlin-Bakı, 2009.

229. Nəcəfov Mürsəl., Novruzova Cəmilə. Heykəltaraşlıq haqqında. Az. Və Gənc. Ədəb. Nəşr., Bakı, 1960.

230. Əliyev Z. Famil Əliyev. Monoqrafiya. İşıq, 1986.

231. Əşrəf Səid İbrahim. Rəqqasə Əminə Dilbazi. Bakı, 2000.

232. Qara Qarayev. İşıq, 1978.

233. Məmmədli Qulam. Üzeyir Hacıbəyov (1885-1948), Bakı, Yazıçı, 1984.

234. Kupin İ. Pyotr İliç Çaykovski. Azərb.Uşaq və Gənc.Ədəb. Nəşriyyatı, Bakı, 1962.

235. Əmirov F. Musiqi səhifələri. İşıq, Bakı, 1978.

236. Əmirov F. Musiqi düşüncələri. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1971.

237. Rəhimli İlham. Habil Kaman. İşıq, Bakı, 1987.

238. Xəlilov Vidadi. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov. İşıq, Bakı, 1985.

239. Quliyeva Gülşən. Bülbül. İşıq, Bakı, 1983.

 

240. Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

241. Kunin İ. Pyotr İliç Çaykovski. Azərb. Uşaq və Gənc. Ədəb. Nəşr., Bakı, 1962.

242. Şuşiinski Firudin. Cabbar Qaryağdıoğlu. Bakı, 1987.

243. Hacıbəyov Üzeyir. Ordan-burdan. Yazıçı, 1981.

244. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Elm, Bakı, 1959.

245. Ləman Fəridə. Səlcuqdan gələn səs. Ağrıdağ nəşr., Bakı, 2001.

246. Əhmədli Xatirə. Sərvər Qəniyev – böyük insan, böyük sənətkar, böyük dost (kitab-albom). Çaşıoğlu, Bakı, 2003.

247. Əbdülqasımov Vaqif. Azərbaycan tarı. İşıq, Bakı, 1989.

248. Ağayev Hası. Barmaqların möcüzəsi. Bakı, Azərbaycan, 1993.

249. Zəngulənin zəngləri. Birpərdəli pyeslər. İşıq, Bakı, 1983.

250. Səfərova Zemfira. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər. Bakı, Elm, 1985.

251. Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. Azəbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

252. Hüseynli Bayram. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1966.

253. İsazadə Əhməd. SSRİ xalq artisti Bülbülün həyat və yaradıcılığı. Azərbaycan SSR Elmər Akademiyasının nəşriyyatı, bakı, 1967.

254. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Elm, Bakı, 1969.

255. Abbasov Abdulla. Üzeyir Hacıbəyovun sənətkarlığı. Gənclik, Bakı, 1976.

256. Hacıbəyov Üzeyir. Ordan-burdan. Yazıçı, Bakı, 1981.

257. Aslanov Mir Abbas. Üzeyir Hacıbəyov – jurnalist. Azərbaycan, Bakı, 1985.

258. Quliyev Cahid. Böyük humanist. Yazıçı, Bakı, 1981.

259. Bədəlbəyli Əfrasiyab. Qız qalası. Proloqlu və epiloqlu 3 pərdəli balet. İşıq, Bakı, 1981.

 

260. Məmmədov Nəriman. Azərbaycan muğamı. Cahargah. Sovetskiy kompozitor, Moskva, 1970.

261. Abdullayeva Səadət. Azərbaycan calq çalğı alətləri. Adiloğlu, Bakı. 2002.

262. Hacıbəyov Üzeyir. Əsərləri. III cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, Bakı, 1968.

263. Aslanov Mirabbas. Üzeyir Hacıbəyov (gənclik illəri). Gənclik, Bakı, 1977.

264. Abbasov Abdulla. Üzeyir Hacıbəyovun sənətkarlığı. Gənclik, Bakı, 1976.

265. Azərbaycan xalq musiqisi (oçerklər). Elm, Bakı, 1981.

266. Məlumat kitabçası (1990-2001). Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı, 2002.

267. Qasımova Rəfiqə. Üzeyir Hacıbəyovun komediyaları. Bakı, Elm, 1984.

268. Hacıbəyov Üzeyir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Yazıçı, 1985.

269. Tağızadə A. Sultan Hacıbəyov. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1965.

270. Kazımov Nazim. Səid Rüstəmov. Çaşıoğlu, Bakı. 2007.

271. Üzeyir Hacıbəyov Ensiklopediyası. Azərbaycan, Bakı, 1996.

272. Abdullayeva Zemfira. Ecazkar sənətkar. Bakı, Çinar-Çap, 2007.

273. Həsənova Şəhla. Musa Mirzəyev. Bakı, 2008.

274. Cabir Səfərov. Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1971.

275. Hacıbəyov Üzeyir. Əsərləri. IV cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı. Bakı, 1968.

276. Hacıbəyov Üzeyir. Əsərləri. I cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı. Bakı, 1964.

277. Məmmədova Adilə. Bülbül. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1967.

278. Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələr. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 1968.

279. İsazadə Əhməd. SSRİ xalq artisti Bülbülün həyat və yaradıclığı. Azərbaycan SSR Elmlər Akadmiyasının Nəşriyyatı, Bakı, 1967.

280. Şuşinski Firudin. Cabbar Qaryağdıoğlu. İşıq, Bakı, 1987.

281. Cahangirov Cahangir. Azad. Bakı, 1957.

282. Bədəlbəyli Əfrasiyab. Qurban Primov. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1955.

283. Rzayev Aydın. Çağlayan bulaq. Gənclik, Bakı, 1981.

284. Səfərova Zemfira. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik probemlər. Bakı, Elm, 1985.

285. Hüseynli Bayram. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1965.

286. Kasimova S. Azər Rzayev. İşıq, Bakı, 1981.

287. Rəhimli İlham. Habil Kaman. İşıq, Bakı, 1987.

288. Əmirli Əli. 15 pyes. Öndər nəşr., 2006.

289. Mədətov Arif. Şeytan. Bakı, Çinar-çap. 2008.

 

290. Həsənov Həsən. Brüsseldən məktublar. Əbilov, Zeynalov və oğulları nəşr., Bakı, 2003.

291. Abdulla Kamal. Unutmağa kimsə yox. Bakı, 1995.

292. Əlizadə Rəhman. Pyeslər. Adiloğlu, Bakı, 2009.

293. İbsen Henri. Seçmə dramları. Elm və həyat nəşr. Bakı, 2002.

294. İsmayılov Rauf. Son məktub. Gənclik, Bakı, 1972.

295. Axundov Səttar. Məhəbbət nişanəsi. Azərnəşr, Bakı, 1964.

296. A.Əyyub. Pyeslər. Uşaq və gənclər ədəbiyyatı nəşr., Bakı, 1950.

297. Əzimzadə Yusif. Anacan. Azərnəşr, Bakı, 1963.

298. Əlişoğlu Qardaş. Kod əhvalatı. Bakı, 2003.

299. Qurbanov Şıxəli. Pyeslər. Azərnəşr, Bakı, 1977.

300. Ostrovski A.N. Pyeslər. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1973.

301. Fonvizin D.İ. Nadan övlad. Gənclik, Bakı, 1973.

302. Qoqol N.V. Müfəttiş. Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1949.

303. Əlizadə M. Hekayələr. Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1961.

304. Şamxalov M. Qayınana. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1964.

305. Kəmalə Məhsəti. Bakı, 2001.

306. Abbasov Akif. Atatürk. Bakı, AzATAM, 2007.

307. Esenova Touşan. Ali təhsilli arvad. Bakı, Mütərcim, 2004.

308. Bayciyev Mar. Duel. Bakı, Mütərcim, 2004.

309. Qrin Qrenem. Canlılar yaşayan otaq. Bakı, Mütərcim, 2005.

310. Xuqayev Georgi. Andro və Sandro. Bakı, Mütərcim, 2005.

311. Vilyam Şekspir. Pyeslər. Bakı, Yazıçı, 1989.

312. Aşurbəyli Sara xanım. Bakı şəhərinin tarixi. Bakı, 2009.

313. Aşurbəyli Sara xanım. Orta əsrlər dövrü. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1998.

314. İlkin Qılman. Bakı və Bakılılar. Zaman, Bakı, 1998.

315. Cəfərov C. Azərbaycan teatrı (1873-1973). Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974.

316. Tolstoy L.N. Hacı Murad. Bakı, Nurlan, 2008.

317. Məmməd Arif. Cəfər Cabbarlının yaradıcılıq yolu. - Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1956. -352 s

318. Məmməd Arif. Səməd Vurğunun dramaturgiyası. - Bakı:EA nəşriyyatı, 1964.-238 s.

319. Məmməd Arif .Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. Bakı: EA nəşriyyatı, 1967-1970